شرکت مشعل پویا | ساخت تجهیزات حساس و دانش بنیان

توسعه دانش نبیان

یکی از ماموریت های شرکت دانش بنیان مشعل پویا تحقق ماموریت وزارت نفت مبنی بر ساخت بار اول و بومی سازی تجهیزات حساس و هایتک در صنعت نفت و انرژی های تجدید پذیر است.