شـرکت مشعـل پویـا | مناقصه ها

1
شماره آگهی
زمان:

آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه:

1403/04/13

تا ساعت 13:00 

آخرین مهلت ارائه پيشنهاد و ارسال پاکات:

1403/04/23

تا ساعت 15:00 

مناقصه عمومی يك مرحله ای (تجدید)

موضوع :

خرید یک دستگاه جرثقیل کفی (بوم تراک) 10 تن
خرید یک دستگاه لیفتراک 5 تن

1
شماره آگهی
زمان:

آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه:

1403/04/14

تا ساعت 13:00 

آخرین مهلت ارائه پيشنهاد و ارسال پاکات:

1403/04/24

تا ساعت 15:00 

مناقصه عمومی يك مرحله ای (تجدید)
موضوع :

خرید تجهیزات آزمایشگاه متالورژی و خواص مکانیکی ( کوانتومتری پرتابل و رومیزی ، Phased Arrayو ….)

1
شماره آگهی
زمان:

آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه:

1403/03/31

تا ساعت 13:00 


آخرین مهلت ارائه پيشنهاد و ارسال پاکات:

1403/04/10

تا ساعت 15:00 

منقضی شده
موضوع :


خرید یک دستگاه فرم دهی(لبه سازی) عدسی تاضخامت 50 میلی متر ، یک دستگاه پرس ورق عدسی تاضخامت 50 میلی متر ،یک دستگاه رول نیمه سنگین نورد عرض 3 متر وضخامت 50 میلی مترچهار غلطک ، یک دستگاه رول سنگین نورد عرض 3 متروضخامت 180 میلی متر سه غلطک

1
شماره آگهی
زمان:

آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه:

1403/03/31

تا ساعت 13:00 


آخرین مهلت ارائه پيشنهاد و ارسال پاکات:

1403/04/10

تا ساعت 15:00 

منقضی شده
موضوع :


خرید تجهیزات وابزار هیدرولیک(مجموعه آچار هیدرولیک به همراه پمپ و متعلقات، مجموعه پیچ کش هیدرولیک به همراه پمپ و متعلقات و…)

1
شماره آگهی

زمان

1403/03/20

منقضی شده

موضوع :
1- خرید یک دستگاه جرثقیل کفی (بوم تراک)  10 تن
2- خرید یک دستگاه لیفتراک 5 تن

1
شماره آگهی

زمان

1403/03/12

منقضی شده

موضوع :
خرید تجهیزات آزمایشگاه متالورژی و خواص مکانیکی ( کوانتومتری پرتابل و رومیزی ، Phased Arrayو ….)

0
شماره آگهی

زمان

1403/03/10

منقضی شده

موضوع :
خرید یک دستگاه فرم دهی(لبه سازی) عدسی تاضخامت 50 میلی متر ، یک دستگاه پرس ورق عدسی تاضخامت 50 میلی متر ،یک دستگاه رول نیمه سنگین نورد عرض 3 متر وضخامت 50 میلی مترچهار غلطک ، یک دستگاه رول سنگین نورد عرض 3 متروضخامت 180 میلی متر سه غلطک

Crystallization of knowledge and skills

MASHAL POUYA