پردیس فناوری نفت و انرژی نصف جهان | ضوابط و مقررات استقرار

نام وب سایت : توضیحات کوتاه برند در اینجا تایپ کنید.
نام وب سایت : توضیحات کوتاه برند در اینجا تایپ کنید.

انواع استقرار

واگذاری اراضی و اجاره فضاهای کالبدی متعلق به پردیس شامل:

• اجاره فضاهای کالبدی به دو صورت اجاره سالیانه با دریافت هزینه اجاره ماهیانه و اجاره طولانی مدت (5 تا 10 سال) و دریافت اجاره بها بصورت یکجا (بصورت درصدی از ارزش فروش مالکیت اعیانی) انجام می‌گیرد.
• واگذاری اراضی بدون انتقال مالکیت و در قالب قرارداد اذن بهره‌برداری برای مدت زمان معین (20 تا 40 سال) به متقاضیان ذی‌صلاح با رعایت ضوابط شهری تدوین شده و اصول مصوب شورای راهبری انجام می‌گیرد.

واگذاری اراضی به متقاضیان، مالکیت اعیانی ایجاد شده و تکلیف عرصه در پایان قرارداد واگذاری به چهار شیوه زیر انجام می‌گیرد:

  • الف) واگذاری قالب قرارداد BOT

  • ب) واگذاری در قالب قرارداد دریافت هزینه اجاره زمین بصورت یکجا (بصورت درصدی از ارزش فروش زمین)

  • پ) واگذاری در قبال دریافت درصدی از سهام شرکت

  • ت) واگذاری در قالب قرارداد دریافت درصدی از مالکیت اعیانی